Revision history of "Translations:Plasma/Netbooks/19/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:21, 17 June 2014GregKoval (Talk | contribs). . (157 bytes) (+157). . (Created page with "Na lewo od przycisku pokazującego aktualną aplikację znajduje się tacka systemowa z ikonami pokazującymi połączenie internetowe oraz zużycie baterii.")