Revision history of "Translations:Plasma/Netbooks/23/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:30, 17 June 2014GregKoval (Talk | contribs). . (298 bytes) (+298). . (Created page with "Obok aktywatora aplikacji znajdziesz swoją pierwszą 'stronę'. Każda strona ma jedną lub więcej kolumn widgetów, małych apletów. Mogą one być używane do szybkiego p...")