Revision history of "Translations:Plasma/Tasks/29/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:22, 3 May 2020Claus chr talk contribs 347 bytes +347 Created page with "Du kan skifte standard-opgavelinje-widget'et ud med en af de to andre valgmuligheder. For at gøre det skal du højre-klikke på opgavelinjen og vælge <menuchoice>Vis alterna..."