Revision history of "Translations:Plasma/Tasks/32/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:25, 3 May 2020Claus chr talk contribs 264 bytes +264 Created page with "'''Opgavelinje med kun ikoner''' viser opgavernes ikoner men ikke titlen på det åbne vindue. Dette kræver mindre plads, så der er plads til at vise flere opgaver. Denne op..."