Revision history of "Translations:Plasma/Tasks/35/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:28, 3 May 2020Claus chr talk contribs 177 bytes +177 Created page with "Med '''Vinduesliste''' skrumper opgavelinjen til kun at vise et ikon. Klik på dette ikon for at åbne listen med opgaver. Dette widget har næsten ingen indstillingsmuligheder."