Revision history of "Translations:Plasma application launchers/61/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:37, 6 August 2020Claus chr talk contribs 322 bytes +322 Created page with "Hvis den ønskede programstarter ikke findes i listen, så skal du installere den først. Du kan bruge '''Discover''' eller finde din programst..."