Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:23, 25 September 2013AEgo (talk | contribs). . (521 bytes) (+521). . (Created page with "{{Note|1= Kvôli zvýšeným spamovým útokom bolo potrebné sprísniť prihlasovacie procedúry, preto bol starý jednoduchší spôsob vytvárania účtov odstránený. Ak ...")