Revision history of "Translations:Rekonq/14/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:34, 10 September 2010Claus chr (talk | contribs). . (333 bytes) (+333). . (Created page with 'Du kan vælge at aktivere flere andre betjeningselementer, som er skjult som standard. Disse inkluderer en værktøjslinje til bogmærker, paneler (dvs. små vinduer, som hvis st...')