Revision history of "Translations:Rekonq/47/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:52, 10 September 2010Claus chr talk contribs 378 bytes +378 Created page with ''''rekonq''' lader dig browse nette uden at efterlade information i din historik om, hvilke sider du har besøgt. Bemærk, at denne funktion ikke nødvendigvis gør dig anonym p...'