Revision history of "Translations:Rekonq/7/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:20, 10 September 2010Claus chr (talk | contribs). . (649 bytes) (+649). . (Created page with 'Som udgangspunkt har '''rekonq'''s vindue kun en værktøjslinje. Denne hovedværktøjslinje består at fire navigationsknapper (<menuchoice>tilbage</menuchoice>, <menuchoice>fre...')