Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:45, 20 May 2019Claus chr (talk | contribs). . (399 bytes) (-11). . (Importing a new version from external source)
  • (cur | prev) 14:52, 15 July 2011Claus chr (talk | contribs). . (410 bytes) (+410). . (Created page with "{{Info/da|1=Skrivebordseffekter får din arbejdsplads se ud og fungere som et virkelig moderne system, men det har en pris. Skrivebordseffekter kræver moderne grafikegenskaber. ...")