Revision history of "Translations:Tutorials/Install KDE software/26/ca"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:25, 18 March 2012Allman talk contribs 452 bytes +452 Created page with "Altres distribucions ofereixen gestors de paquets. Necessitareu trobar-los des del vostre menú, quan el trobeu, una de les descripcions de damunt haurien de tenir alguna cosa si..."