Revision history of "Translations:Tutorials/Modify KDE Software Defaults/3/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:05, 11 April 2011Abella (talk | contribs). . (210 bytes) (+210). . (Created page with "== /etc/skel == Quan es crea un nou usuari, el contingut de /etc/skel es copia en el seu directori inici. Per a canviar els ajustaments per a tots els futurs usuaris, només cal...")