Revision history of "Translations:Welcome to KDE UserBase/12/gl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:30, 20 August 2012Gallaecio (talk | contribs). . (105 bytes) (-111). . (Importing a new version from external source)
  • (cur | prev) 16:32, 25 October 2010Annew (talk | contribs). . (216 bytes) (+216). . (Created page with "Precisa algunha axuda? Aquí encontrará algunha suxestión de lugares onde pode conseguir axuda cos problemas de KDE, así como algunhas recomendacións sobre como mellorar a ca...")