Revision history of "Translations:Welcome to KDE UserBase/12/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:36, 10 October 2010Nilli (talk | contribs). . (166 bytes) (+166). . (Created page with "Behöver du hjälp? Här är några förslag till ställen där man kan få hjälp med problem, samt tips på hur man kan förbättra kvaliteten på de svar man får.")