Revision history of "Translations:What is KDE/21/hu"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:08, 27 April 2011Zyxon (talk | contribs). . (352 bytes) (+352). . (Created page with "Szóval, feltelepítette a Linuxot és a KDE-t választotta asztali környezetnek? Esetleg visszatérő felhasználó egy valahol máshol töltött hosszú út után? Talán azt ...")