Revision history of "Translations:What is KDE/21/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:31, 28 September 2010GregKoval (talk | contribs). . (344 bytes) (+344). . (Created page with 'Tak więc masz zainstalowanego Linuksa i wybrałeś KDE SC po raz pierwszy. A może wróciłeś do oprogramowania KDE po długiej odysei gdzieś indziej. A może planujesz używ...')