Revision history of "Translations:What is KDE/21/sv"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:00, 10 October 2010Nilli (talk | contribs). . (304 bytes) (+304). . (Created page with "Så, du har installerat Linux och valt KDE för första gången. Eller så kommer du kanske tillbaka till KDE efter en lång resa någon annanstans. Eller så planerar du kanske ...")