Revision history of "Tutorials/Compose Key Old Version/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:09, 22 April 2019Ognarb (talk | contribs). . (1,363 bytes) (+85). . (Created page with "Ara podem anar i configurar el nostre entorn de finestres (Plasma). Aquesta descripció utilitza l''''Arranjament del sistema''', ja que està disponible al menú K de la inst...")
  • (cur | prev) 12:09, 22 April 2019Ognarb (talk | contribs). . (1,278 bytes) (+4). . (Created page with "== Configuració del KDE SC 4.0-4.4 == 500px|center")
  • (cur | prev) 12:09, 22 April 2019Ognarb (talk | contribs). . (1,274 bytes) (+55). . (Created page with "* Inicieu '''Arranjament del sistema''' o el '''Centre de control del KDE'''. * <menuchoice>Regió i idioma</menuchoice> (per a Arranjament del sistema) o <menuchoice>Regió i...")
  • (cur | prev) 12:08, 22 April 2019Ognarb (talk | contribs). . (1,219 bytes) (+29). . (Created page with "Ara podem anar i configurar el nostre entorn de finestres. Aquesta descripció es fa servir ja sigui amb el ''Kcontrol'' o l'eina de configuració de Kubuntu, la qual exposa l...")
  • (cur | prev) 12:08, 22 April 2019Ognarb (talk | contribs). . (1,190 bytes) (+1,190). . (Created page with "== Configuració del KDE 3 == 500px|center")