Revision history of "What is a distribution/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:19, 15 February 2021Marcinsta talk contribs 3,956 bytes +3,956 Created page with "Liczba dystrybucji może Cię nieco przytłoczyć, ale nie martw się. Dopóki nie masz specjalistycznych wymagań, większość dystrybucji będzie dobra. Rzeczy, na które..."