Revision history of "Amarok/Manual/Playlist/SavedPlaylists/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:35, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,517 bytes) (+129). . (Created page with "Soubor se seznam skladeb zavedete do '''Amaroku''' jeho zkopírováním do kteréhokoli z adresářů, které už '''Amarok''' zná, protože jsou součástí vaší hudební ...")
  • (cur | prev) 09:27, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,388 bytes) (+60). . (Created page with "Svůj nynější seznam skladeb můžete vyvést do souborového systému klepnutím na <menuchoice>Seznamy skladeb -> Vyvést seznam skladeb jako soubor...</menuchoice> v hla...")
  • (cur | prev) 09:11, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,328 bytes) (+33). . (Created page with "Svůj nynější seznam skladeb můžete uložit do databáze '''Amaroku''' klepnutím na ikonu pro uložení ({{Icon|document-save}}) vespod pohledu na '''seznam skladeb'''. ...")
  • (cur | prev) 09:08, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,295 bytes) (+54). . (Created page with "Pro procházení a spravování vašich uložených seznamů skladeb jděte přes hlavní nabídku do <menuchoice>Seznamy skladeb -> Uložené seznamy skladeb</menuchoice>.")
  • (cur | prev) 09:05, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,241 bytes) (+71). . (Created page with "Vytvoření uloženého seznamu skladeb s písněmi, které chcete, a pořadím, jaké chcete, je velice jednoduché. Při každodenním používání je někdy rychlejší po...")
  • (cur | prev) 08:59, 31 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,170 bytes) (+84). . (Created page with "''Uložený seznam skladeb'' je tradičním typem seznamu skladeb. Uložené seznamy skladeb pracují jako nynější seznam skladeb '''Amaroku''', uloženy v databázi '''Ama...")
  • (cur | prev) 19:54, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,086 bytes) (+21). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Playlist/PlaylistFiltering | prevtext=Seznam skladeb | nexttext=Fi...")
  • (cur | prev) 19:53, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,065 bytes) (+5). . (Created page with "===== Zavedení seznamu skladeb =====")
  • (cur | prev) 19:53, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,060 bytes) (+5). . (Created page with "===== Vyvedení seznamu skladeb =====")
  • (cur | prev) 19:52, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,055 bytes) (+8). . (Created page with "===== Uložení seznamu skladeb =====")
  • (cur | prev) 19:52, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,047 bytes) (+17). . (Created page with "==== Spravování uložených seznamů skladeb ====")
  • (cur | prev) 19:51, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,030 bytes) (+10). . (Created page with "=== Uložené seznamy skladeb ===")
  • (cur | prev) 19:51, 30 August 2013Fri (Talk | contribs). . (3,020 bytes) (+3,020). . (Created page with "Amarok/Manual/Playlist/SavedPlaylists")