Category:Desenvolupament/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

30 March 2012

  • curprev 14:0714:07, 30 March 2012Abella talk contribs 200 bytes +200 Created page with "''Aquesta pàgina llista les aplicacions en que la principal comesa és el desenvolupament de programari, incloent la documentació i la traducció de documents.'' [[Category:P..."