Category:Grafik/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

5 August 2010

  • curprev 17:3317:33, 5 August 2010Claus chr talk contribs 275 bytes +275 Created page with '''Denne side indeholder applikationer, som har med billeder at gøre. Det indfatter billedfremvisning, fotomanipulation, skanning, skabelse af bitmap- og vektorgrafik og 3D-model...'