Category:Multimèdia/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 March 2012

  • curprev 16:5816:58, 27 March 2012Abella talk contribs 215 bytes +215 Created page with "''Aquesta pàgina llista les aplicacions per reproduir àudio i vídeo, juntament amb les utilitats per a la creació de discos d'àudio i vídeo, i controlar els canals de so.''..."