Category:Ofis/tr: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 August 2011

  • curprev 17:4417:44, 3 August 2011Annew talk contribs 180 bytes +180 Created page with "Ofis uygulamaları, kişisel bilgi yönetimi (PIM), bütçe, zaman hesaplama gibi konuların da dahil olduğu benzeri alanlarda yararlanılabilecek yardımcı programların listesi"