Difference between revisions of "Color Management/uk"

(Created page with "* [http://www.oyranos.org/downloads/ Систему керування кольорами Oyranos]")
 
(27 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management Стаття про керування кольорами у Вікіпедії]
 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Color_management Стаття про керування кольорами у Вікіпедії]
  
In digital imaging systems, '''color management''' is the controlled conversion between the color representations of various devices, such as image scanners, digital cameras, monitors, TV screens, film printers, computer printers, offset presses, and corresponding media.
+
У системах цифрового відтворення зображень '''керування кольорами''' — це керована процедура перетворення представлень кольорів для різних пристроїв, зокрема сканерів зображень, цифрових фотокамер, моніторів, телевізійних екранів, принтерів, пристроїв офсетного друку та відповідних носіїв зображень.
  
The primary goal of color management is to obtain a good match across color devices; for example, the colors of one frame of a video should appear the same on a computer LCD monitor, on a plasma TV screen, and as a printed poster. Color management helps to achieve the same appearance on all of these devices, provided the devices are capable of delivering the needed color intensities.
+
Основною метою керування кольорами є отримання доброї відповідності між кольорами на різних пристроях. Наприклад, один і той самий кадр відео має виглядати однаково на екрані рідкокристалічного монітора, на плазмовому телевізорі та на друкованому постері. Керування кольорами допомагає отримати однакове зображення на всіх цих пристроях, якщо пристрої здатні відтворювати кольори потрібної інтенсивності.
  
Parts of this technology are implemented in the operating system (OS), helper libraries, the application, and devices. A cross-platform view of color management is the use of an ICC-compatible color management system.
+
Частини цієї технології реалізовано на рівні операційних систем (ОС), допоміжних бібліотек, програмному рівні та рівні пристроїв. З точки зору роботи на багатьох платформах, керування кольорами полягає у використанні сумісної з ICC системи керування кольорами.
  
The most important software part is the color management system (CMS). Besides the CMS, in order to get a proper color-corrected workspace, applications that are aware of color management are also needed.
+
Найважливішою програмною частиною є система керування кольорами (color management system або CMS). Окрім CMS, для отримання належного робочого простору з керуванням кольорами потрібна реалізація керування кольорами на рівня самих програм.
  
 
== Вимоги ==
 
== Вимоги ==
Line 25: Line 25:
 
* [http://www.oyranos.org/kolormanager/ Kolor-Manager]
 
* [http://www.oyranos.org/kolormanager/ Kolor-Manager]
  
* Oyranos and Kolor-Manager dependencies (if you use the packages provided by your distribution, they should be installed automatically)
+
* Залежності Oyranos і Kolor-Manager (якщо ви користуєтеся офіційними пакунками вашого дистрибутива, ці залежності буде встановлено автоматично)
** [http://www.oyranos.org/libxcm/ libxcm and xcm] - git://www.oyranos.org/git/xcolor and git://www.oyranos.org/git/xcm
+
** [http://www.oyranos.org/libxcm/ libxcm і xcm]
 
** [http://xcalib.sourceforge.net xcalib]
 
** [http://xcalib.sourceforge.net xcalib]
 
** [http://www.littlecms.com/ LittleCMS]
 
** [http://www.littlecms.com/ LittleCMS]
Line 35: Line 35:
 
** [http://sourceforge.net/projects/elektra/ elektra]
 
** [http://sourceforge.net/projects/elektra/ elektra]
  
* [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] with ''compositing enabled''. [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] is part of KDE, more specifically kde-workspace.
+
* [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] з ''увімкненим композитним відтворенням''. [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] є частиною KDE, точніше, kde-workspace.
  
==How to enable color correction in KDE==
+
==Як увімкнути виправлення кольорів у KDE==
  
Go to <menuchoice>System Settings</menuchoice>, select <menuchoice>Desktop Effects</menuchoice>, go to the <menuchoice>Advanced</menuchoice> tab, and check <menuchoice>Enable color correction</menuchoice>. Do not forget to click <menuchoice>Apply</menuchoice>. That is all!
+
Відкрийте вікно програми <menuchoice>Системні параметри</menuchoice>, виберіть модуль <menuchoice>Ефекти стільниці</menuchoice>, перейдіть на вкладку <menuchoice>Додатково</menuchoice> і позначте пункт <menuchoice>Увімкнути виправлення кольорів</menuchoice>. Не забудьте натиснути кнопку <menuchoice>Застосувати</menuchoice>. Ось і все!
  
 
[[File:Kde_cc_enable1.png]]
 
[[File:Kde_cc_enable1.png]]
  
If Kolor-Manager is not installed, nothing should happen. If something goes wrong, nothing should happen. If it is working, you might notice a change in the displayed colors. You need to have correct ICC profiles installed for your monitor(s) in order to notice changes in the way colors are displayed.
+
Якщо не встановлено Kolor-Manager, нічого не трапиться. Якщо щось піде не так, також нічого не трапиться. Якщо все спрацює, ви зможете помітити зміну у показаних на дисплеї кольорах. Для того, щоб помітити належні зміни у способі показу кольорів на дисплеї, вам слід встановити відповідні профілі ICC.
  
==How to check whether color management is functioning==
+
==Як перевірити, чи працює керування кольорами==
  
You need <tt>qcmsevents</tt> which can be found in packages named "oyranos-qcmsevents" or similar. If you compile from sources, this program is found inside the oyranos example programs. To launch it, go to <menuchoice> All Applications -> System -> Desktop Applet -> QCmsEvents </menuchoice>. Alternatively, type "qcmsevents" in [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]] (<keycap>Alt+F2</keycap>) or in a terminal, and press <keycap>Enter</keycap>. This program will place an icon in the system tray, which can be clicked to show a window showing color management events.
+
Вам знадобиться програма <tt>qcmsevents</tt>, яка є частиною пакунка з назвою, подібною до "oyranos-qcmsevents". Якщо ви збирали систему з початкових кодів, цю програму можна знайти серед прикладів програм oyranos example. Щоб запустити її, скористайтеся пунктом меню <menuchoice>Всі програми -> Система -> Аплет стільниці -> QCmsEvents</menuchoice>. Ви також можете просто ввести "qcmsevents" у вікні [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]] (<keycap>Alt+F2</keycap>) або у терміналі і натиснути <keycap>Enter</keycap>. У відповідь на запуск буде показано піктограму у системному лотку. Натискання цієї піктограми призведе до показу вікна з записами подій керування кольорами.
  
 
[[File:Qcmsevents-applet.png]]
 
[[File:Qcmsevents-applet.png]]
  
The icon of qcmsevents should be colored. If the [http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#The_CIE_xy_chromaticity_diagram_and_the_CIE_xyY_color_space CIE horseshoe] icon is still gray after 30 seconds from when it appeared, then the color correction is disabled or not working.
+
Піктограма qcmsevents має бути кольоровою. Якщо піктограма [http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#The_CIE_xy_chromaticity_diagram_and_the_CIE_xyY_color_space підкови CIE] залишається сірою протягом 30 секунд з часу появи, керування кольорами вимкнено або не працює.
  
You can also use '''oyranos-monitor''' to configure a weird color profile for the monitor to check if color management is functioning. '''oyranos-monitor''' is a command-line program, so either use [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]] or a terminal.
+
Ви також можете скористатися '''oyranos-monitor''' і налаштувати якийсь незвичний профіль кольорів для монітора, щоб переконатися, що керування кольорами працює. '''oyranos-monitor''' запускається з командного рядка, тому або скористайтеся [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]], або віддайте команду з термінала.
  
 
{{Input|oyranos-monitor -d 0 Lab.icc}}
 
{{Input|oyranos-monitor -d 0 Lab.icc}}
  
To set the monitor profile back, use the commands from below. Optionally, you can specify on the second command line a specific profile for your monitor, if available.
+
Щоб повернути попереднє значення профілю кольорів, скористайтеся наведеними нижче командами. Ви також можете скористатися другою з команд для встановлення певного профілю для вашого монітора, якщо такий профіль є доступним.
  
 
{{Input|oyranos-monitor -d 0 -e}}
 
{{Input|oyranos-monitor -d 0 -e}}
  
{{Input|oyranos-monitor -d 0 [my_specific_monitor.icc]}}
+
{{Input|oyranos-monitor -d 0 [файл_специфікації_монітора.icc]}}
  
==How does it work?==
+
==Як це все працює?==
  
Kolor-Manager contains '''Kolor-Server''', which interacts with '''Oyranos''' to obtain something like a lookup table used to translate colors from the normal (sRGB) color space to colors suitable for the monitor(s). This is transferred to [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] via [[Special:myLanguage/Glossary#D-Bus|D-Bus]], which then draws everything with corrected colors.
+
Kolor-Manager містить програму '''Kolor-Server''', якщо взаємодіє з '''Oyranos''' з метою отримання чогось схожого на просторову таблицю пошуку, яка використовується для перетворення кольорів зі звичайного простору кольорів (sRGB) на кольори, які пасують до вашого монітора. Ця таблиця передається [[Special:myLanguage/KWin|KWin]] за допомогою [[Special:myLanguage/Glossary#D-Bus|D-Bus]], і '''KWin''' віддає монітору команди для показу належних кольорів.
  
An important thing to note is that the color correction is done on the GPU, so the amount of hardware resources used is minimal.
+
Важливо зауважити, що виправлення кольорів виконуватиметься графічним процесором системи, отже вплив на швидкодію системи буде мінімальним.
  
Kolor-Server conforms to the [http://www.oyranos.org/scm?p=xcolor.git;a=blob;f=docs/X_Color_Management.txt X Color Management Specification]. Currently the implementation is incomplete.
+
Kolor-Server відповідає [https://github.com/oyranos-cms/libxcm/blob/master/docs/X_Color_Management.md специфікації керування кольорами графічного сервера]. У поточній версії реалізація цієї специфікації є неповною.
  
[[File:Kde_cc_flowdiagram1.png]]
+
[[File:Kde_cc_flowdiagram1_uk.png]]
  
 
==Поширені питання та відповіді на них==
 
==Поширені питання та відповіді на них==
Line 77: Line 77:
 
===Чому передбачено так мало можливостей?===
 
===Чому передбачено так мало можливостей?===
  
Because they have not yet been implemented. Currently, only per-output color correction is implemented. The next priority is per-region color correction, which we hope will be implemented for 4.11.
+
Оскільки ці можливості ще не реалізовано. У поточній версії реалізовано лише поділ керування кольорами за пристроями виведення. Наступним пріоритетом розробників є реалізація виправлення кольорів за ділянками, яку сподіваються реалізувати у версії для KDE 4.11.
  
 
===Чому ця можливість є лише експериментальною?===
 
===Чому ця можливість є лише експериментальною?===
  
Because there are still many things that are not properly tested and could go wrong. One of the issues is that many monitors do not have associated ICC profiles and color correction has no effect (dummy profiles are used for them).
+
Через те, що багато речей ще не перевірено належним чином і щось може піти не так. Однією з проблем є те, що багато з моніторів не мають відповідних профілів ICC, отже виправлення кольорів не матиме жодних наслідків (для таких моніторів використовуються профілі, які ніяк не змінюють кольори).
  
 
===Що робити, якщо екран раптом стає порожнім?===
 
===Що робити, якщо екран раптом стає порожнім?===

Latest revision as of 14:01, 7 December 2016

Other languages:
English • ‎català • ‎français • ‎українська

Вступ

У цьому підручнику наведено дані щодо користування системою керування кольорами Oyranos у KDE для виправлення кольорів за допомогою KWin з використанням методів OpenICC.

Що таке керування кольорами?

Стаття про керування кольорами у Вікіпедії

У системах цифрового відтворення зображень керування кольорами — це керована процедура перетворення представлень кольорів для різних пристроїв, зокрема сканерів зображень, цифрових фотокамер, моніторів, телевізійних екранів, принтерів, пристроїв офсетного друку та відповідних носіїв зображень.

Основною метою керування кольорами є отримання доброї відповідності між кольорами на різних пристроях. Наприклад, один і той самий кадр відео має виглядати однаково на екрані рідкокристалічного монітора, на плазмовому телевізорі та на друкованому постері. Керування кольорами допомагає отримати однакове зображення на всіх цих пристроях, якщо пристрої здатні відтворювати кольори потрібної інтенсивності.

Частини цієї технології реалізовано на рівні операційних систем (ОС), допоміжних бібліотек, програмному рівні та рівні пристроїв. З точки зору роботи на багатьох платформах, керування кольорами полягає у використанні сумісної з ICC системи керування кольорами.

Найважливішою програмною частиною є система керування кольорами (color management system або CMS). Окрім CMS, для отримання належного робочого простору з керуванням кольорами потрібна реалізація керування кольорами на рівня самих програм.

Вимоги

Щоб отримати у своє розпорядження працездатне середовище з керуванням кольорами, вам слід встановити такі компоненти (рекомендуємо вам встановлювати програмне забезпечення за допомогою пакунків, які надаються у ваше розпорядження розробниками вашого дистрибутива):

  • KWin з увімкненим композитним відтворенням. KWin є частиною KDE, точніше, kde-workspace.

Як увімкнути виправлення кольорів у KDE

Відкрийте вікно програми Системні параметри, виберіть модуль Ефекти стільниці, перейдіть на вкладку Додатково і позначте пункт Увімкнути виправлення кольорів. Не забудьте натиснути кнопку Застосувати. Ось і все!

Kde cc enable1.png

Якщо не встановлено Kolor-Manager, нічого не трапиться. Якщо щось піде не так, також нічого не трапиться. Якщо все спрацює, ви зможете помітити зміну у показаних на дисплеї кольорах. Для того, щоб помітити належні зміни у способі показу кольорів на дисплеї, вам слід встановити відповідні профілі ICC.

Як перевірити, чи працює керування кольорами

Вам знадобиться програма qcmsevents, яка є частиною пакунка з назвою, подібною до "oyranos-qcmsevents". Якщо ви збирали систему з початкових кодів, цю програму можна знайти серед прикладів програм oyranos example. Щоб запустити її, скористайтеся пунктом меню Всі програми -> Система -> Аплет стільниці -> QCmsEvents. Ви також можете просто ввести "qcmsevents" у вікні KRunner (Alt+F2) або у терміналі і натиснути Enter. У відповідь на запуск буде показано піктограму у системному лотку. Натискання цієї піктограми призведе до показу вікна з записами подій керування кольорами.

Qcmsevents-applet.png

Піктограма qcmsevents має бути кольоровою. Якщо піктограма підкови CIE залишається сірою протягом 30 секунд з часу появи, керування кольорами вимкнено або не працює.

Ви також можете скористатися oyranos-monitor і налаштувати якийсь незвичний профіль кольорів для монітора, щоб переконатися, що керування кольорами працює. oyranos-monitor запускається з командного рядка, тому або скористайтеся KRunner, або віддайте команду з термінала.

oyranos-monitor -d 0 Lab.icc

Щоб повернути попереднє значення профілю кольорів, скористайтеся наведеними нижче командами. Ви також можете скористатися другою з команд для встановлення певного профілю для вашого монітора, якщо такий профіль є доступним.

oyranos-monitor -d 0 -e
oyranos-monitor -d 0 [файл_специфікації_монітора.icc]

Як це все працює?

Kolor-Manager містить програму Kolor-Server, якщо взаємодіє з Oyranos з метою отримання чогось схожого на просторову таблицю пошуку, яка використовується для перетворення кольорів зі звичайного простору кольорів (sRGB) на кольори, які пасують до вашого монітора. Ця таблиця передається KWin за допомогою D-Bus, і KWin віддає монітору команди для показу належних кольорів.

Важливо зауважити, що виправлення кольорів виконуватиметься графічним процесором системи, отже вплив на швидкодію системи буде мінімальним.

Kolor-Server відповідає специфікації керування кольорами графічного сервера. У поточній версії реалізація цієї специфікації є неповною.

Kde cc flowdiagram1 uk.png

Поширені питання та відповіді на них

Чому передбачено так мало можливостей?

Оскільки ці можливості ще не реалізовано. У поточній версії реалізовано лише поділ керування кольорами за пристроями виведення. Наступним пріоритетом розробників є реалізація виправлення кольорів за ділянками, яку сподіваються реалізувати у версії для KDE 4.11.

Чому ця можливість є лише експериментальною?

Через те, що багато речей ще не перевірено належним чином і щось може піти не так. Однією з проблем є те, що багато з моніторів не мають відповідних профілів ICC, отже виправлення кольорів не матиме жодних наслідків (для таких моніторів використовуються профілі, які ніяк не змінюють кольори).

Що робити, якщо екран раптом стає порожнім?

Такого не повинно траплятися, але іноді неможливо передбачити всі обставини. Якщо таке трапилося, тимчасово вимкніть композитне відтворення у KWin за допомогою комбінації клавіш Alt+Shift+F12, вимкніть виправлення кольорів і знову увімкніть композитне відтворення.

Коли слід очікувати повноцінно системи керування кольорами у KDE?

Якщо казати про керування кольорами у Qt, це трапиться не скоро. Повноцінне керування кольорами у системі керування вікнами KDE (KWin) має бути реалізовано набагато раніше. Крім того, реалізація залежить від того, наскільки швидко буде випущено нові версії програм для роботи з графікою, які будуть здатні працювати з системою керування кольорами.

Чому система ніяк не реагує на помилки у керуванні кольорами?

Тому, що у розробників не було достатньо часу, щоб реалізувати належну систему сповіщення. Відповідні зміни буде впроваджено вже найближчим часом.


This page was last edited on 7 December 2016, at 14:01. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->