Digikam/Assign Keyboard Shortcuts to Tags in digiKam/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

6 April 2012

  • curprev 11:1111:11, 6 April 2012Abella talk contribs 1,181 bytes +11 Created page with "Premeu el botó <menuchoice>Drecera</menuchoice>, i premeu la combinació de tecles de la vostra elecció per registrar la drecera. Premeu el botó <menuchoice>Bé</menuchoice> i..."
  • curprev 11:0811:08, 6 April 2012Abella talk contribs 1,170 bytes +75 Created page with "'''digiKam''' facilita l'assignació d'etiquetes a les fotos. Seleccioneu una o diverses fotos, expandiu la barra lateral dreta <menuchoice>Comentari/Etiquetes</menuchoice>, marq..."

31 March 2012

26 March 2012