Digikam/Configure the Main Toolbar in digiKam/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

26 February 2012

  • curprev 01:1301:13, 26 February 2012Abella talk contribs 1,481 bytes +60 Created page with "Per afegir un nou botó a la barra d'eines, només cal seleccionar l'entrada que voleu al plafó <menuchoice>Accions disponibles</menuchoice> i arrossegar-la amb el ratolí cap a..."
  • curprev 01:0501:05, 26 February 2012Abella talk contribs 1,421 bytes +83 Created page with "La barra d'eines principal en '''digiKam''' proporciona un ràpid accés a diverses eines i característiques, i la podeu ajustar per adaptar-la al vostre flux de treball fotogr..."

25 February 2012