Digikam/Effects/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

8 March 2012

7 March 2012

  • curprev 17:4417:44, 7 March 2012Abella talk contribs 1,517 bytes +41 Created page with "Escolliu qualsevol efecte d'imatge de la llista. Per ajustar la configuració premeu el botó <menuchoice>Opcions</menuchoice>. He triat l'efecte <menuchoice>Pintat</menuchoice>...."
  • curprev 17:3717:37, 7 March 2012Abella talk contribs 1,476 bytes +30 Created page with "Us dóna unes quantes opcions, per exemple en la captura de pantalla l'efecte d'imatge especificat que s'ha d'aplicar és <menuchoice>Carbonet</menuchoice>, de tota manera no és..."
  • curprev 17:3217:32, 7 March 2012Abella talk contribs 1,446 bytes +18 Created page with "'''digiKam''' pot aplicar diversos efectes a les imatges per mitjà d'un procés per lots. Per fer-ho aneu al menú <menuchoice>Eines</menuchoice> i seleccioneu <menuchoice>Efect..."

29 February 2012