Digikam/Facebook/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

26 February 2012

  • curprev 00:0900:09, 26 February 2012Abella talk contribs 2,401 bytes +6 Created page with "Com podeu veure el procés és molt fàcil i senzill. Podeu crear un nou àlbum i donar-li un nom. I escollir canviar la mida de les imatges a la mida que preferiu i fins i tot p..."
  • curprev 00:0400:04, 26 February 2012Abella talk contribs 2,395 bytes +8 Created page with "És simple. Seleccioneu les imatges que voleu pujar i <menuchoice>Exporta -> Exporta a Facebook</menuchoice> i us donarà la benvinguda amb una nova finestra on se us demanarà i..."
  • curprev 00:0200:02, 26 February 2012Abella talk contribs 2,387 bytes −8 Created page with "Ara aprendrem a pujar fotos a Facebook utilitzant '''digiKam'''."
  • curprev 00:0100:01, 26 February 2012Abella talk contribs 2,395 bytes +20 Created page with "Aquí podeu escollir descarregar el vostre propi àlbum o el d'un amic. Si escolliu el vostre, feu clic al menú anomenat <menuchoice>Àlbum</menuchoice> per veure tots els àlbu..."

25 February 2012