Digikam/Geotagging/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

31 March 2012

30 March 2012

  • curprev 11:4411:44, 30 March 2012Abella talk contribs 2,540 bytes +121 Created page with "Descarregueu a continuació les fotos de la càmera a '''digiKam''', seleccioneu-les i escolliu <menuchoice>Imatge -> Geolocalització -> Correlacionador</menuchoice>. Premeu el ..."
  • curprev 11:2911:29, 30 March 2012Abella talk contribs 2,419 bytes +77 Created page with "La correlació geogràfica és un procés relativament senzill que assigna les coordenades geogràfiques des del fitxer GPX a les fotos en base a les marques de la seva hora. Per..."
  • curprev 11:2311:23, 30 March 2012Abella talk contribs 2,342 bytes +82 Created page with "No necessiteu cap càmera amb un receptor de GPS incorporat per geolocalitzar les vostres fotos. Un dispositiu Android amb l'aplicació [http://code.google.com/p/open-gpstracker/..."

26 March 2012