Digikam/Import Photos in Digikam/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

28 February 2012

  • curprev 22:0322:03, 28 February 2012Abella talk contribs 2,614 bytes +22 Created page with "Finalment, la secció <menuchoice>Operacions al vol</menuchoice> us permet configurar diverses accions que es realitzaran sobre les fotos durant el procés d'importació. Entre a..."
  • curprev 22:0122:01, 28 February 2012Abella talk contribs 2,592 bytes +44 Created page with "Les opcions disponibles a la secció <menuchoice>Auto-creació d'àlbums</menuchoice> pot ser útil en diverses situacions. Si descarregueu fotos preses en dates diferents, podeu..."
  • curprev 21:5221:52, 28 February 2012Abella talk contribs 2,548 bytes +188 Created page with "Utilitzant les ordres sota el menú <menuchoice>Importa</menuchoice>, podeu descarregar les fotos de la càmera, targeta d'emmagatzematge, o un llapis USB directament a l'aplicac..."

25 February 2012