Digikam/Lens Correction Using digiKam/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

7 April 2012

  • curprev 14:2114:21, 7 April 2012Abella talk contribs 1,701 bytes +23 Created page with "Podeu activar o desactivar les línies de la graella. Seleccioneu les correccions que voleu aplicar movent el ratolí cap a dintre i fora de la finestra de vista prèvia que us m..."
  • curprev 14:1814:18, 7 April 2012Abella talk contribs 1,678 bytes +50 Created page with "Aquesta característica utilitza les dades de lents des de la [http://lensfun.berlios.de/ llibreria lensfun] i aquesta té una base de dades molt actualitzada de les lents que es..."
  • curprev 14:1214:12, 7 April 2012Abella talk contribs 1,628 bytes +6 Created page with "Escolliu la imatge en que voleu afegir correccions i premeu <keycap>F4</keycap> al teclat. D'aquesta manera passareu a la vista <menuchoice>Editor</menuchoice>. En la vista <menu..."
  • curprev 14:0614:06, 7 April 2012Abella talk contribs 1,622 bytes +13 Created page with "Cap lent és òpticament perfecte. Fins i tot les lents més cares tenen imperfeccions, però '''digiKam''' pot corregir les imperfeccions de la lent com la distorsió, l'aberrac..."

6 April 2012