Digikam/Manage Photos from Multiple digiKam Installations/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

6 April 2012

  • curprev 12:3612:36, 6 April 2012Abella talk contribs 2,780 bytes +21 Created page with "De manera similar, podeu configurar '''digiKam''' en qualsevol altre màquina que voleu utilitzar per gestionar les fotos emmagatzemades al servidor."
  • curprev 12:3512:35, 6 April 2012Abella talk contribs 2,759 bytes +22 Created page with "La resta és fàcil. En '''digiKam''', escolliu <menuchoice>Arranjament -> Configura digiKam</menuchoice> i canvieu a la secció <menuchoice>Col·leccions</menuchoice>. Premeu el..."
  • curprev 12:3212:32, 6 April 2012Abella talk contribs 2,737 bytes +45 Created page with "Tot seguit, haureu de configurar '''digiKam''' per utilitzar una base de dades '''MySQL''' com el seu dorsal. Això requerirà, per descomptat, la instal·lació del vostre propi..."
  • curprev 12:2812:28, 6 April 2012Abella talk contribs 2,692 bytes +6 No edit summary
  • curprev 12:2712:27, 6 April 2012Abella talk contribs 2,686 bytes +6 No edit summary
  • curprev 12:2712:27, 6 April 2012Abella talk contribs 2,680 bytes +43 Created page with "Substituïu usuari pel nom de l'usuari existent al servidor i la màquina amb l'adreça IP del servidor. Substituïu /ruta/al/dir amb la ruta al directori en el servidor i /punt_..."
  • curprev 12:1712:17, 6 April 2012Abella talk contribs 2,637 bytes +63 Created page with "En primer lloc, necessitareu muntar al vostre ordinador el directori en el servidor que conté les fotos. Assumint que el servidor està executant Linux i que es pot connectar am..."
  • curprev 12:1112:11, 6 April 2012Abella talk contribs 2,574 bytes +21 Created page with "Com emmagatzemar les vostres fotos en un servidor o disc de xarxa? Voleu gestionar diverses màquines basades en Linux utilitzant '''digiKam'''? Aquí teniu com fer-ho."

31 March 2012

30 March 2012

26 March 2012