Digikam/Metadata/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

22 March 2012

  • curprev 18:1918:19, 22 March 2012Abella talk contribs 3,588 bytes +100 Created page with "{{Tip/ca|1=Comentari d'un usuari: Personalment no modifico les metadades que crea la càmera però sí afegeixo informació sobre l'autor, el copyright, etc. utilitzant el sistem..."
  • curprev 18:1318:13, 22 March 2012Abella talk contribs 3,488 bytes +28 Created page with "A més de EXIF, el '''digiKam''' és compatible amb els formats IPTC i XMP, pel que podeu dur a terme les accions descrites en les metadades emmagatzemades en aquests formats."
  • curprev 18:1218:12, 22 March 2012Abella talk contribs 3,460 bytes +18 Created page with "Voleu suprimir totes les metadades EXIF ​​de la foto? '''digiKam''' ho té tot cobert: escolliu l'ordre <menuchoice>Imatge -> Metadades -> Suprimeix l'EXIF</menuchoice>, i el..."
  • curprev 18:0918:09, 22 March 2012Abella talk contribs 3,442 bytes +31 Created page with "Utilitzant l'ordre <menuchoice>Imatge -> Metadades -> Importa EXIF</menuchoice>, podreu copiar les metadades EXIF ​​d'una foto a una altra. Aquesta característica pot ser ú..."
  • curprev 18:0618:06, 22 March 2012Abella talk contribs 3,411 bytes +101 Created page with "'''digiKam''' també ofereix eines d'edició per a les metadades. Per editar, per exemple, les metadades EXIF, escolliu <menuchoice>Imatge -> Metadades -> Edita EXIF</menuchoice>..."
  • curprev 18:0018:00, 22 March 2012Abella talk contribs 3,310 bytes +93 Created page with "Podeu utilitzar la barra lateral <menuchoice>Comentari/Etiquetes</menuchoice> per editar les metadades bàsiques, com ara el peu de foto (és a dir, el títol de la foto), autor,..."
  • curprev 17:5517:55, 22 March 2012Abella talk contribs 3,217 bytes +47 Created page with "Per a principiants, entre les característiques de la finestra principal de '''digiKam''' hi ha la barra lateral de metadades dedicada per visualitzar les metadades EXIF, Makerno..."
  • curprev 17:4917:49, 22 March 2012Abella talk contribs 3,170 bytes +20 Created page with "Dins de cada fotografia digital hi ha ocultes metadades en els formats [http://en.wikipedia.org/wiki/Exif EXIF], [http://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model ..."

8 March 2012