Digikam/Negatives/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

21 February 2013

  • curprev 18:3018:30, 21 February 2013Abella talk contribs 3,546 bytes +56 Created page with "Encara que l'elecció d'un perfil coincident per a la pel·lícula pot produir un millor resultat, la imatge convertida encara pot requerir una mica de treball. En la majoria ..."
  • curprev 18:2518:25, 21 February 2013Abella talk contribs 3,490 bytes +193 Created page with "La característica Inverteix en combinació amb un predefinició de correcció automàtica proporciona una manera ràpida i bruta per a convertir els negatius, però '''digiKa..."
  • curprev 18:1418:14, 21 February 2013Abella talk contribs 3,297 bytes +185 Created page with "Obriu un fitxer RAW que contingui una negatiu de pel·lícula a l'editor (escolliu l'opció <menuchoice>Eines -> Editor d'imatges</menuchoice> o premeu la tecla <keycap>F4</ke..."
  • curprev 18:0018:00, 21 February 2013Abella talk contribs 3,112 bytes +25 Created page with "Abans de poder processar negatius en '''digiKam''', cal digitalitzar-los. Si no teniu accés a un escàner de pel·lícules o un laboratori que ofereixi serveis d'escanejat, l..."
  • curprev 17:5717:57, 21 February 2013Abella talk contribs 3,087 bytes +13 Created page with "Mentre que '''digiKam''' és sobretot una aplicació per al processament i organització de fotografies digitals, també compta amb eines per a treballar amb els negatius."

9 February 2013