Digikam/Windows/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

27 March 2012

  • curprev 11:4411:44, 27 March 2012Abella talk contribs 2,494 bytes +21 Created page with "Aquesta és una [http://www.digikam.org/drupal/node/525 guia d'aprenentatge per compilar digiKam des de les fonts]"
  • curprev 11:4311:43, 27 March 2012Abella talk contribs 2,473 bytes +86 Created page with "Manteniu els ajustos en les següents pantalles als seus valors predeterminats. En arribar a la pantalla <menuchoice>Ajustament del servidor de descàrrega</menuchoice>, escolliu..."
  • curprev 11:3411:34, 27 March 2012Abella talk contribs 2,387 bytes +4 No edit summary
  • curprev 11:3311:33, 27 March 2012Abella talk contribs 2,383 bytes +27 Created page with "En el camp <menuchoice>Directori d'instal·lació</menuchoice>, introduïu la ruta al ''directori KDE'', i premeu <menuchoice>Següent</menuchoice>. Seleccioneu l'opció <menucho..."
  • curprev 11:2911:29, 27 March 2012Abella talk contribs 2,356 bytes −12 Created page with "En primer lloc, creeu un nou directori KDE al disc dur, llavors descarregueu-hi l'instal·lador del KDE des del lloc web del projecte [http://windows.kde.org/ KDE on Windows]. Ll..."
  • curprev 11:2411:24, 27 March 2012Abella talk contribs 2,368 bytes +8 Created page with "Si instal·leu el '''digiKam''' a Windows, teniu dues opcions: o podeu compilar l'aplicació des del codi font o podeu utilitzar '''l'instal·lador de Windows del KDE'''. Aquest ..."

26 March 2012