KDE SVN/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

31 March 2012

2 April 2011

  • curprev 16:3516:35, 2 April 2011Abella talk contribs 711 bytes +21 Created page with "Si algú es refereix a una nova característica que està «al SVN» usualment vol dir que encara no està disponible, però que s'ha creat una versió de treball i probablement ..."
  • curprev 16:3316:33, 2 April 2011Abella talk contribs 690 bytes +2 Created page with "L'arxiu no només conté la versió del KDE que es troba en desenvolupament, sinó també la versió estable actual i l'historial de canvis al KDE."
  • curprev 16:3316:33, 2 April 2011Abella talk contribs 688 bytes +4 Created page with "El SVN del KDE és un arxiu en línia que emmagatzema el [http://en.wikipedia.org/wiki/Source_code codi font] pel KDE. És possible per a qualsevol persona cercar al SVN visitant..."
  • curprev 16:3116:31, 2 April 2011Abella talk contribs 684 bytes +684 Created page with "SVN del KDE"