KPager/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

31 March 2012

18 March 2011

  • curprev 22:2622:26, 18 March 2011Abella talk contribs 646 bytes +64 Created page with "==Característiques== * Accés a cada escriptori amb un sol clic. * Les icones indiquen la col·locació de les aplicacions en els diferents escriptoris. * Les aplicacions es ..."
  • curprev 22:2522:25, 18 March 2011Abella talk contribs 582 bytes +21 Created page with "KPager us permet canviar entre escriptoris virtuals X11. En general es troba en la barra de tasques i s'hi pot accedir per mitjà d'aquesta icona."
  • curprev 22:2422:24, 18 March 2011Abella talk contribs 561 bytes +561 Created page with "'''KPager dóna accés instantani a tots els vostres escriptoris.'''"