KWin/Gallery/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 December 2013

31 March 2012

28 March 2011

  • curprev 19:3319:33, 28 March 2011Abella talk contribs 1,184 bytes +33 Created page with "La vostra distribució us donarà un nombre d'opcions per al fons d'escriptori, i podeu aconseguir molt més amb <menuchoice>Obtèn novetats candents</menuchoice> des de <menucho..."
  • curprev 19:3019:30, 28 March 2011Abella talk contribs 1,151 bytes +23 Created page with "<gallery perrow="3" class="center"> Image:KWin-desktop1fa.png|Per omissió en el 4.5 Image:KWin-desktop3.jpg Image:KWin-desktop4.jpg Image:KWin-desktop5.jpg Image:KWin-deskt..."
  • curprev 19:2919:29, 28 March 2011Abella talk contribs 1,128 bytes +30 Created page with "<gallery perrow="3" class="center"> Image:Cubec.png|El cub Image:Blur.jpg|Difuminat Image:Cover-switch.png|Canvi de capa Image:Desktop-cube.png|Un altre cub Image:Desktop-gr..."
  • curprev 19:1519:15, 28 March 2011Abella talk contribs 1,098 bytes +2 Created page with "==Alguns efectes preferits=="
  • curprev 19:1319:13, 28 March 2011Abella talk contribs 1,096 bytes +1,096 Created page with "==Els fons d'escriptori: A la vostra elecció=="