Difference between revisions of "Kubuntu/Installation/ca"

Jump to: navigation, search
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
 
==== Des de Windows XP -> 7 -> 8 -> 10 ====
 
==== Des de Windows XP -> 7 -> 8 -> 10 ====
  
Microsoft Windows does not have any built in tools for MD5SUM but they do provide [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 a tool] for checking the MD5SUM. How-To-Geek also provides some information regarding MD5SUM [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them reading material] or [https://cygwin.com/install.html Cygwin] can be installed and unix utilities used instead.
+
El Microsoft Windows no inclou cap eina per a la MD5SUM, però [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 sí la proporciona] per a verificar-la. El How-To-Geek (com es fa geek) també proporciona alguna informació amb [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them material de lectura] sobre la MD5SUM, o en el seu lloc podeu instal·lar el [https://cygwin.com/install.html Cygwin] i emprar les eines de Unix.
  
 
==== Des de Mac OS X ====
 
==== Des de Mac OS X ====
Line 33: Line 33:
 
==== Des de Ubuntu Linux ====
 
==== Des de Ubuntu Linux ====
  
The first thing to do is to make sure you're in the directory with the .iso file (It will most likely be found in the Downloads directory). Then run the command 'md5sum': For more a more detailed explanation of MD5SUM: [https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM ]
+
El primer que haureu de fer, és assegurar-vos que us trobeu en el directori amb el fitxer .iso (és molt probable que es trobi en el directori Baixades). A continuació, executeu l'ordre «md5sum»: Per a una explicació més detallada de la MD5SUM: [https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM ]
  
 
     {{Input|1=<nowiki> md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
 
     {{Input|1=<nowiki> md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
Line 65: Line 65:
 
Utilitzant la línia d'ordres emprarem l'ordre 'dd'.
 
Utilitzant la línia d'ordres emprarem l'ordre 'dd'.
  
Insert your USB drive into your computer and find the corresponding drive using:
+
Inseriu la unitat USB a l'ordinador i trobeu la unitat assignada utilitzant:
<code>lsblk</code><br/>
+
<code>lsblk</code><br />
Then format the USB drive with the 'dd' command: <br/>
+
A continuació, formateu la unitat USB amb l'ordre 'dd': <br />
<code> sudo dd if=Downloads/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sd'''X''' </code><br/>
+
<code> sudo dd if=Baixades/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sd'''X''' </code><br />
{{Warning| Be extremely careful to set /dev/sd'''X''' to the right value, if you direct it to your hard drive you will wipe the disk.}}
+
{{Warning/ca|Sigueu extremadament acurat en establir /dev/sd'''X''' al valor correcte, si apunteu al vostre disc dur l'esborrareu sencer.}}
  
====DVD====
+
==== DVD ====
For making a DVD we recommend this KDE tool called k3b, which can be found  [https://userbase.kde.org/K3b here.]
+
Per a crear un DVD recomanem l'eina del KDE anomenada k3b, que trobareu [https://userbase.kde.org/K3b aquí].
  
 
[[Image:K3b.png|thumb|500px|center|K3b]]
 
[[Image:K3b.png|thumb|500px|center|K3b]]
  
Look for <menuchoice>More actions...</menuchoice>, click it and then pick <menuchoice>Burn Image...</menuchoice> from the list of actions.
+
Cerqueu <menuchoice>Més accions...</menuchoice>, feu clic i després escolliu <menuchoice>Grava una imatge...</menuchoice> des de la llista d'accions.
  
 
[[Image:K3b-1.png|thumb|500px|center|Selecció de la imatge amb el K3b]]
 
[[Image:K3b-1.png|thumb|500px|center|Selecció de la imatge amb el K3b]]
Line 82: Line 82:
 
Després de seleccionar la imatge (ISO) la voldreu escriure al DVD des del vostre equip.  
 
Després de seleccionar la imatge (ISO) la voldreu escriure al DVD des del vostre equip.  
  
{{Note| Most torrent clients and browsers store your downloads in the 'Download' directory.}}
+
{{Note/ca|La majoria de clients torrent i navegadors emmagatzemen les seves baixades al directori 'Baixades'.}}
  
{{Note| Most of the default settings for K3b for DVD burning do not require any changes.}}
+
{{Note/ca|La majoria dels ajustaments per omissió del K3b per cremar un DVD no requereixen cap canvi.}}
  
 
=== Altres distribucions de Linux ===
 
=== Altres distribucions de Linux ===
Line 92: Line 92:
 
===== Unitats USB/Flash =====
 
===== Unitats USB/Flash =====
  
For a GUI (Graphic User Interface) we use [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
+
Per a una IGU (interfície gràfica d'usuari) emprarem el [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
  
You can use UNetBootin to download the ISO(image file) automatically or it can be downloaded through [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu].
+
Podeu utilitzar UNetBootin per a baixar la ISO (fitxer de la imatge) o baixar-la des de [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ «Get Kubuntu»].
  
 
===== DVD =====
 
===== DVD =====
Line 102: Line 102:
 
==== Basades en el KDE ====
 
==== Basades en el KDE ====
  
If your using a Linux Distribution that uses KDE you can follow the [[Special:MyLanguage/Kubuntu/Installation#Existing_Kubuntu_Install|Kubuntu instructions]] as K3b is provided in every KDE based distribution.
+
Si empreu una distribució de Linux que empra el KDE, podreu seguir les [[Special:MyLanguage/Kubuntu/Installation#Existing_Kubuntu_Install|instruccions de la Kubuntu]], atès que el K3b es proporciona en cada distribució basada en el KDE.
  
 
=== El procés d'instal·lació ===
 
=== El procés d'instal·lació ===
  
First, you will need to download '''Kubuntu'''. See [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu]
+
En primer lloc, haureu de descarregar la '''Kubuntu'''. Vegeu [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Obtenció de la Kubuntu].
  
{{Note|You will need to press a special key on the keyboard in order to boot from your chosen Installation Media. Ex: Esc, F2, F10, F12, or Del , depending on the OEM (Original Equipment Manufacturer).}}
+
{{Note/ca|Haureu de prémer una tecla especial en el teclat per tal d'arrencar des del suport d'instal·lació escollit. P. ex: Esc, F2, F10, F12 o Supr, depenent del fabricant original de l'equip.}}
  
[[Image:Welcome_15-10.png|thumb|500px|center|Install Welcome Screen]]
+
[[Image:Welcome_15-10.png|thumb|500px|center|Pantalla de benvinguda de la instal·lació]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
When the installer starts you will see these options:
+
Quan s'inicia l'instal·lador, veureu aquestes opcions:
* Try out '''Kubuntu''' without changing anything on your computer.
+
* Vull provar '''Kubuntu''' sense canviar res a l'ordinador
* Install '''Kubuntu''' on your computer.
+
* Instal·la '''Kubuntu''' a l'ordinador
  
 
====Preparació====
 
====Preparació====
Line 121: Line 121:
 
* L'ordinador està connectat a Internet de manera que pugui descarregar actualitzacions i programari de tercers que '''Kubuntu''' instal·larà.
 
* L'ordinador està connectat a Internet de manera que pugui descarregar actualitzacions i programari de tercers que '''Kubuntu''' instal·larà.
  
[[Image:Prepare-15_10.png|thumb|600px|center|Install Prepare Screen]]
+
[[Image:Prepare-15_10.png|thumb|600px|center|Pantalla de preparació de la instal·lació]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
Line 139: Line 139:
 
{{Note/ca|Aquest servei només està disponible si es poden alliberar almenys 25 GB.}}
 
{{Note/ca|Aquest servei només està disponible si es poden alliberar almenys 25 GB.}}
  
=====Use entire disk=====
+
===== Usa tot el disc =====
Using this option the installer will create two partitions on your hard drive; one for most of the content, including the root and home directories, and one partition for the swap.
+
Emprant aquesta opció, l'instal·lador crearà dues particions al vostre disc dur. Una per a la majoria del contingut, incloent els directoris arrel «/» i «home», i una partició «swap» per a la memòria d'intercanvi.
  
 
[[Image:Disksetup-15_10.png|thumb|600px|center|Opció del disc sencer]]
 
[[Image:Disksetup-15_10.png|thumb|600px|center|Opció del disc sencer]]
Line 157: Line 157:
 
[[Image:Disksetup_part2-15_10.png|thumb|600px|center|Configuració manual del disc dur]]
 
[[Image:Disksetup_part2-15_10.png|thumb|600px|center|Configuració manual del disc dur]]
  
* The root ( '''/''' ) directory needs at least 25 GB of space.
+
* El directori arrel («root» '''/''') almenys necessita 25 GB d'espai.
* The home ( '''/home''' ) directory needs as much space as you will need for your files, music, pictures and documents. So it is best to use the remaining space for the home partition, unless you are going to have a dual boot.
+
* El directori inicial ('''/home''') necessita tant espai com el que necessitareu pels vostres fitxers, música, fotografies i documents. De manera que el millor és fer servir l'espai restant per a la partició inicial, llevat que aposteu per una arrencada dual.
* Swap space of at least half of the available RAM is recommended. For instance, with 8 GB of RAM, you should make the swap have at least 4 GB.
+
* Per a l'espai d'intercanvi («swap») es recomana com a mínim la meitat de la memòria RAM disponible. Per exemple, amb 8 GB de RAM, hauríeu de crear l'intercanvi amb un mínim de 4 GB.
  
 
{{Note/ca|Si teniu un adhesiu de Windows 8 en la vostra màquina, potser haureu de fer una partició EFI independent amb un sistema de fitxers FAT32.}}
 
{{Note/ca|Si teniu un adhesiu de Windows 8 en la vostra màquina, potser haureu de fer una partició EFI independent amb un sistema de fitxers FAT32.}}
Line 165: Line 165:
 
Per obtenir informació més detallada sobre la configuració dels discos a un sistema Linux, podeu consultar la pàgina [https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace espai al disc].
 
Per obtenir informació més detallada sobre la configuració dels discos a un sistema Linux, podeu consultar la pàgina [https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace espai al disc].
  
==== Timezone ====
+
==== El fus horari ====
During this step you get to pick the Region where you live and then the Timezone of the location in that Region. An example would be that I live in New York, so my Region is North America and my Timezone is New York (EST).
+
Durant aquest pas triareu la regió on viviu i el fus horari del lloc en aquesta regió. Un exemple seria que jo visc a Nova York, així que la meva regió serà Amèrica del Nord i la meva zona horària serà Nova York (EST).
  
 
[[Image:Timezone-15_10.png|thumb|600px|center|Configuració del fus horari]]
 
[[Image:Timezone-15_10.png|thumb|600px|center|Configuració del fus horari]]
  
==== Keyboard ====
+
==== El teclat ====
This is the step that will set up your keyboard's language or, if applicable, a different version of the language. For example, there is a Cherokee American English setting as well as different setups with special keys used in certain languages; in '''Kubuntu''' we try to make the use of the system easy for everyone!
+
Aquest és el pas on configurareu l'idioma del teclat, i si l'idioma en té, una versió diferent de l'idioma. Per exemple, hi ha un ajust Cherokee anglès americà, així com diferents configuracions amb tecles especials que s'utilitzen en alguns països. A la '''Kubuntu''' tractem de fer que el sistema sigui fàcil per a tothom!
  
[[Image:Keyboard-15_10.png|thumb|600px|center|Keyboard Screen]]
+
[[Image:Keyboard-15_10.png|thumb|600px|center|Pantalla del teclat]]
  
 
==== La informació d'usuari ====
 
==== La informació d'usuari ====
 
En aquest pas de la instal·lació introduireu la informació d'usuari com el vostre nom, nom d'usuari i la contrasenya. La contrasenya serà la vostra clau per accedir a la vostra nova instal·lació, així com per instal·lació programari nou, actualitzar el sistema, i més, de manera que manteniu-lo escrit en algun lloc!  
 
En aquest pas de la instal·lació introduireu la informació d'usuari com el vostre nom, nom d'usuari i la contrasenya. La contrasenya serà la vostra clau per accedir a la vostra nova instal·lació, així com per instal·lació programari nou, actualitzar el sistema, i més, de manera que manteniu-lo escrit en algun lloc!  
  
[[Image:Userinfo-15_10.png|thumb|600px|center|Entering your username, password, and hostname]]
+
[[Image:Userinfo-15_10.png|thumb|600px|center|Introduïnt el nom d'usuari, la contrasenya i el nom de l'amfitrió]]
  
 
[[Special:myLanguage/Kubuntu|Tornar a l'inici «Kubuntu»]]
 
[[Special:myLanguage/Kubuntu|Tornar a l'inici «Kubuntu»]]
 
[[Category:Kubuntu/ca]]
 
[[Category:Kubuntu/ca]]

Latest revision as of 12:06, 19 February 2017

Other languages:
català • ‎dansk • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎polski • ‎Türkçe • ‎українська

Per què triar Kubuntu?

Hi ha moltes bones raons per instal lar la Kubuntu! Algunes d'elles inclouen:

 • La Kubuntu fa amigable el vostre ordinador.
 • La Kubuntu és un sistema operatiu construït per un amable equip mundial de desenvolupadors experts. Conté totes les aplicacions que necessiteu: navegador web, suite d'oficina, aplicacions multimèdia, missatgeria instantània, i moltes altres. Per obtenir una llista del programari inclòs, vegeu la pàgina Programari.
 • La Kubuntu és una alternativa de codi obert per a Windows i Mac OS X.
 • Fàcil d'instal·lar al costat de, o en comptes de, Windows.

Preparar el suport d'instal·lació

Comprovació de la MD5SUM

Fer això assegurarà que la descàrrega s'ha completat i que teniu una ISO completament funcional per arrencar, des de la qual podreu instal·lar.

Des de Windows XP -> 7 -> 8 -> 10

El Microsoft Windows no inclou cap eina per a la MD5SUM, però sí la proporciona per a verificar-la. El How-To-Geek (com es fa geek) també proporciona alguna informació amb material de lectura sobre la MD5SUM, o en el seu lloc podeu instal·lar el Cygwin i emprar les eines de Unix.

Des de Mac OS X

Obriu l'aplicació Terminal, a continuació, aneu al directori on es desa la ISO. Executeu:

 md5 -r kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso 

I compareu la sortida amb les sumes de verificació a la pàgina per al fitxer ISO.

La llista de les sumes de verificació per a les Ubuntu es pot trobar a: https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes

Des de Ubuntu Linux

El primer que haureu de fer, és assegurar-vos que us trobeu en el directori amb el fitxer .iso (és molt probable que es trobi en el directori Baixades). A continuació, executeu l'ordre «md5sum»: Per a una explicació més detallada de la MD5SUM: [1]

 md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso 

Windows 7/8

Unitats USB/Flash

Per a una IGU (interfície gràfica d'usuari) emprarem UNetBootin.

Podeu utilitzar UNetBootin per a baixar la ISO (fitxer de la imatge) automàticament o baixar-la des de «Get Kubuntu».

Si escolliu l'opció 'DiskImage', empreu el botó ... per seleccionar la ISO descarregada. Després feu clic a D'acord.

UNetBootin per a Windows 8
Warning.png
 
Atenció
Preneu una especial atenció en seleccionar el dispositiu USB sota 'Drive'


DVD

L'eina recomanada és ImgBurn. Als fòrums de ImgBurn hi ha una excel·lent guia sobre com fer-ho per a l'administrador. La trobareu aquí.

Instal·lar en una Kubuntu existent

Unitats USB/Flash

Per a una IGU (interfície gràfica d'usuari) emprarem UNetBootin.

Podeu utilitzar UNetBootin per a baixar la ISO (fitxer de la imatge) automàticament o baixar-la des de «Get Kubuntu».

Utilitzant la línia d'ordres emprarem l'ordre 'dd'.

Inseriu la unitat USB a l'ordinador i trobeu la unitat assignada utilitzant: lsblk
A continuació, formateu la unitat USB amb l'ordre 'dd':
sudo dd if=Baixades/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sdX

Warning.png
 
Atenció
Sigueu extremadament acurat en establir /dev/sdX al valor correcte, si apunteu al vostre disc dur l'esborrareu sencer.


DVD

Per a crear un DVD recomanem l'eina del KDE anomenada k3b, que trobareu aquí.

K3b

Cerqueu Més accions..., feu clic i després escolliu Grava una imatge... des de la llista d'accions.

Selecció de la imatge amb el K3b

Després de seleccionar la imatge (ISO) la voldreu escriure al DVD des del vostre equip.

Note-box-icon.png
 
Nota
La majoria de clients torrent i navegadors emmagatzemen les seves baixades al directori 'Baixades'.


Note-box-icon.png
 
Nota
La majoria dels ajustaments per omissió del K3b per cremar un DVD no requereixen cap canvi.


Altres distribucions de Linux

Basada en el GNOME

Unitats USB/Flash

Per a una IGU (interfície gràfica d'usuari) emprarem el UNetBootin.

Podeu utilitzar UNetBootin per a baixar la ISO (fitxer de la imatge) o baixar-la des de «Get Kubuntu».

DVD
Brasero

Basades en el KDE

Si empreu una distribució de Linux que empra el KDE, podreu seguir les instruccions de la Kubuntu, atès que el K3b es proporciona en cada distribució basada en el KDE.

El procés d'instal·lació

En primer lloc, haureu de descarregar la Kubuntu. Vegeu Obtenció de la Kubuntu.

Note-box-icon.png
 
Nota
Haureu de prémer una tecla especial en el teclat per tal d'arrencar des del suport d'instal·lació escollit. P. ex: Esc, F2, F10, F12 o Supr, depenent del fabricant original de l'equip.


Pantalla de benvinguda de la instal·lació


Quan s'inicia l'instal·lador, veureu aquestes opcions:

 • Vull provar Kubuntu sense canviar res a l'ordinador
 • Instal·la Kubuntu a l'ordinador

Preparació

Per a un millor resultat, assegureu-vos que:

 • El vostre ordinador disposa de prou espai per a la Kubuntu i les vostres dades: cançons, fotografies, vídeos i documents.
 • L'ordinador està connectat a Internet de manera que pugui descarregar actualitzacions i programari de tercers que Kubuntu instal·larà.
Pantalla de preparació de la instal·lació


Instal·la el programari de terceres parts: inclou programari que no segueix el model del codi obert o la filosofia d'Ubuntu, però és segur per al seu ús al vostre sistema.

Baixa actualitzacions durant la instal·lació: assegura que disposeu de les últimes correccions d'errors i de seguretat incloses i aplicades una vegada s'hagi completat la instal·lació.

La configuració del disc

Aquí és on triareu com organitzar el vostre disc dur. Aquest pas és el més complicat i transcendental en tot el procés d'instal·lació, així que preneu-vos el vostre temps.

Ktip.png
 
Consell
Podreu canviar d'opinió i tornar enrere fins que feu clic al botó Instal·la'l ara.


Les següents seccions són els possibles escenaris d'instal·lació entre els que podreu triar. Cadascuna d'aquestes opcions apunta a una pàgina o sèrie de pàgines amb més detalls. Per a cada opció (excepte «Manual»), l'instal·lador us demanarà quin disc dur utilitzar. Després de triar, veureu un abans i un després de la disposició d'aquest disc dur.

Reamida

Això canviarà la mida de les particions i instal·larà Kubuntu a l'espai lliure. Amb aquesta opció es pot crear el que s'anomena una arrencada dual («dual-boot») i triar quin sistema operatiu arrencar durant l'inici.

Note-box-icon.png
 
Nota
Aquest servei només està disponible si es poden alliberar almenys 25 GB.


Usa tot el disc

Emprant aquesta opció, l'instal·lador crearà dues particions al vostre disc dur. Una per a la majoria del contingut, incloent els directoris arrel «/» i «home», i una partició «swap» per a la memòria d'intercanvi.

Opció del disc sencer
Warning.png
 
Atenció
Aquesta opció esborrarà completament el vostre disc dur. Perdreu tots els sistemes operatius (Windows, Mac OS X, Linux, etc.) i totes les dades que es trobin emmagatzemades en aquesta unitat.


Usa tot el disc i configura la LVM

Més informació sobre la LVM.

Usa tot el disc i configura la LVM encriptada

Més informació sobre els sistemes de fitxers encriptats.

Manual

Quan utilitzeu Manual per a configurar el sistema com vulgueu, tingueu present el següent:

Configuració manual del disc dur
 • El directori arrel («root» /) almenys necessita 25 GB d'espai.
 • El directori inicial (/home) necessita tant espai com el que necessitareu pels vostres fitxers, música, fotografies i documents. De manera que el millor és fer servir l'espai restant per a la partició inicial, llevat que aposteu per una arrencada dual.
 • Per a l'espai d'intercanvi («swap») es recomana com a mínim la meitat de la memòria RAM disponible. Per exemple, amb 8 GB de RAM, hauríeu de crear l'intercanvi amb un mínim de 4 GB.
Note-box-icon.png
 
Nota
Si teniu un adhesiu de Windows 8 en la vostra màquina, potser haureu de fer una partició EFI independent amb un sistema de fitxers FAT32.


Per obtenir informació més detallada sobre la configuració dels discos a un sistema Linux, podeu consultar la pàgina espai al disc.

El fus horari

Durant aquest pas triareu la regió on viviu i el fus horari del lloc en aquesta regió. Un exemple seria que jo visc a Nova York, així que la meva regió serà Amèrica del Nord i la meva zona horària serà Nova York (EST).

Configuració del fus horari

El teclat

Aquest és el pas on configurareu l'idioma del teclat, i si l'idioma en té, una versió diferent de l'idioma. Per exemple, hi ha un ajust Cherokee anglès americà, així com diferents configuracions amb tecles especials que s'utilitzen en alguns països. A la Kubuntu tractem de fer que el sistema sigui fàcil per a tothom!

Pantalla del teclat

La informació d'usuari

En aquest pas de la instal·lació introduireu la informació d'usuari com el vostre nom, nom d'usuari i la contrasenya. La contrasenya serà la vostra clau per accedir a la vostra nova instal·lació, així com per instal·lació programari nou, actualitzar el sistema, i més, de manera que manteniu-lo escrit en algun lloc!

Introduïnt el nom d'usuari, la contrasenya i el nom de l'amfitrió

Tornar a l'inici «Kubuntu»


This page was last modified on 19 February 2017, at 12:06. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.