Showfoto/Brightness/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 December 2013

22 April 2013

  • curprev 12:4212:42, 22 April 2013Abella talk contribs 8,520 bytes +54 Created page with "Notes: {{Note/ca|1=1. Tingueu en compte que és molt fàcil tornar-se addicte a eines com el control de la saturació i exagerar ajustant (en diem processament excessiu). Vole..."
  • curprev 12:3612:36, 22 April 2013Abella talk contribs 8,466 bytes +31 Created page with "Gràcies per llegir aquesta guia d'aprenentatge i espero que l'hagueu trobat útil. Fins la següent guia d'aprenentatge! ------"
  • curprev 12:3412:34, 22 April 2013Abella talk contribs 8,435 bytes +17 Created page with "Ara sí, estic content amb el resultat. Això és el que van veure els meus ulls!"
  • curprev 12:3412:34, 22 April 2013Abella talk contribs 8,418 bytes +33 Created page with "En el meu ajust, vaig empènyer la saturació fins a 34, vaig reduir una mica la lluminositat, i vaig retocar els verds alterant lleugerament la tonalitat. Això és el que ti..."
  • curprev 12:3212:32, 22 April 2013Abella talk contribs 8,385 bytes +54 Created page with "S'obrirà un diàleg on '''Showfoto''' permet ajustar els colors de la imatge. El control <menuchoice>Saturació</menuchoice> pot tornar més forts o més dèbils els colors. ..."
  • curprev 12:2412:24, 22 April 2013Abella talk contribs 8,331 bytes +9 Created page with "El resultat és similar a l'anterior, però amb una mica més de contrastat. Tot i això, estem perdent colors, li falta alguna cosa? Per descomptat, obrirem l'opció de menú..."
  • curprev 12:2112:21, 22 April 2013Abella talk contribs 8,322 bytes +35 Created page with "Podria haver empès contrast una mica més, però prefereixo les fotografies d'aspecte natural. Posteriorment, encara que no era molt necessari a causa de les retallades, vaig..."
  • curprev 12:1612:16, 22 April 2013Abella talk contribs 8,287 bytes +71 Created page with "Tenint en compte que aquesta eina pot arruïnar l'histograma, per evitar-ho en la mesura del possible, vaig a canviar l'ordre. En comptes de fer <menuchoice>Nivells</menuchoic..."
  • curprev 11:5711:57, 22 April 2013Abella talk contribs 8,216 bytes +61 Created page with "El control <menuchoice>Gamma</menuchoice> és com ajustar l'eina de corbes cap amunt al centre (veure la figura). Afecta sobretot als nivells mitjans de la majoria de grisos. ..."

30 December 2012

11 December 2012

  • curprev 18:0918:09, 11 December 2012Abella talk contribs 7,898 bytes +21 Created page with "Vaig començar aquesta sèrie de guies d'aprenentatge ja fa un temps, i totes aborden qüestions sobre la llum. Utilitzem eines com [[Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust..."

18 April 2012