System Settings/Date & Time/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 December 2022

13 December 2018

12 December 2018

22 November 2012

  • curprev 21:2421:24, 22 November 2012Abella talk contribs 1,512 bytes +1 Created page with "També podeu ajustar la data i l'hora manualment desmarcant l'opció <menuchoice>Estableix la data i hora automàticament</menuchoice>. A continuació, seleccioneu la data del..."

24 October 2012

  • curprev 08:5208:52, 24 October 2012Abella talk contribs 1,511 bytes +31 Created page with "A la pestanya <menuchoice>Zona horària</menuchoice>, podreu seleccionar la zona horària local. Simplement seleccioneu l'àrea apropiada des de la llista. Podeu escriure part..."
  • curprev 08:4608:46, 24 October 2012Abella talk contribs 1,480 bytes +55 Created page with "En aquest diàleg de configuració podreu ajustar l'hora i la data del sistema. Com es tracta d'un ajust de tot el sistema, se us demanarà la contrasenya de root per a que el..."

26 September 2012