Revision history of "Translations:Dolphin/35/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:02, 26 November 2017Claus chr (Talk | contribs). . (254 bytes) (+254). . (Created page with ":'''Løsning:''' Genindeksér Baloo. Baloo er et system til filindeksering og søgetjeneste, som Dolphin bruger til at søge efter filer. Den skal indekseres for at virke. For...")