Revision history of "Translations:Dolphin/File Management/152/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:23, 5 July 2020Claus chr talk contribs 202 bytes +202 Created page with "KDE Plasma giver dig to forskellige slags links til steder i filsystemet. Den ene slags kaldes ''Steder'' og den anden kaldes ''Bogmærker''. De gemmes i forskellige filer og..."