Revision history of "Translations:Jargon File/78/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:48, 6 July 2020Claus chr talk contribs 266 bytes +266 Created page with "!distro, distribution |En samling af software, som udgør et fuldstændigt operativsystem med skrivebord og programmer. Sammenlignet med en bil er det alt undtagen motoren. {{..."