Revision history of "Translations:KFormula/7/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:19, 25 June 2011Claus chr (talk | contribs). . (125 bytes) (+125). . (Created page with "{{Info/da|1=Fra v.2.3.1 er KFormula ikke længere et selvstændigt program. Det optræder nu i programmerne som en ''form''}}")