Revision history of "Translations:KPhotoAlbum FAQ/37/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:21, 6 April 2020Claus chr talk contribs 168 bytes +168 Created page with "Hvis du i et andet program fjerner nogen af billederne i '''Kphotoalbums''' database, så vil d se et ikon i '''Kphotoalbum''' indtil du fjerner billedet fra databasen."