Revision history of "Translations:Konsole/31/da"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:33, 6 April 2020Claus chr talk contribs 143 bytes +143 Created page with "Tallet efter "TerminalMargin" kan sættes til den størrelse du foretrækker. Herefter skal du logge ud og logge ind igen for at se ændringen."