Revision history of "Translations:Plan/23/da"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:20, 16 December 2011Claus chr (talk | contribs). . (194 bytes) (+194). . (Created page with "Med '''Plan''' følger et hjælpeprogram, PlanWork, som er beregnet til at hjælpe med arbejdsgangen og håndtering af information under udførels...")